"ורואים אנחנו אצל כל המפלגות, כי אף שהפרוגרמות שלהן הם על דבר גשמיות, אבל למעשה עיקר תשומת ליבם לרוחניות - להפיץ כפירה והפקרות. ככה גם אצלנו עיקר עבודתנו צריכה שתהא רוחנית, להפיץ דעת תורה ויראת השם.
והשמחים לנצחונות היראים בעניינים גשמיים, יש לאמור להם כמו שאמר שר צבא ידוע אחרי ניצחון אחד שהיה לו, ובנצחונו זה אבד מחצית העם אשר אתו, עוד נצחון כזה ואבדתי. כי הנצחונות הגשמיים עולים במחיר יקר מאד, בהפסד הרוחניות.

והכוחות שמבזבזים לנהל מלחמה בדברים גשמיים, אילו נשתמשנו בהן לרוחניות, היו התוצאות יותר נכבדות ונעלות. כי הגשמיות היא בידי שמים, והרוחניות בידי אדם. ובגשמיות ההצלחה תלויה לפי ערך הבטחון בהשם, "ברוך הגבר אשר יבטח בהשם", ואילו ברוחניות כתוב: "אל תבטחו באלוף" - 'זה הקדוש ברוך הוא'".

(הגה''ק רבי אלחנן וסרמן זצוק''ל, ביאורי אגדות סימן י אות יד, בקובץ הערות החדש)

[מובא פעם ע''י מו''ר נהוראי עילם שליט''א]
****************

נהוראי עילם :
ברור שזקוקים לגשמיות בשביל שיתאפשר להשיג רוחניות
כאן ר' אלחנן מדבר על שתדלנות ציבורית, ובמה עליה להתמקד. הדברים עומדים גם במישור האישי.
הוא מדגיש שהישגים בחזית הגשמית, אינם באים בהתאם למאמצינו, אלא כפי שהשם גוזר. לכן אנו משיגים יותר בבטחוננו בהשם, עם השתדלות כלשהי. כל מאמץ יתר היא השחתת כוחותינו לשוא, כי לא אנחנו מניעים את הגלגלים.

מה שאין כן בהישגים במישור הרוחני - שהשם נותן רק לפי המידה שאנחנו משתדלים וחפצים לעשות רצונו, ועל זה אומרת הגמרא בחגיגה "אל תבטחו באלוף - זה הקדוש ברוך הוא". לא בוטחים בהשם בעניינים רוחניים, כי את זה הוא משאיר לנו. ברוחניות אנו משיגים כפי המידה שאנחנו משתוקקים ומתאמצים לקחת, "הרחב פיך ואמלאהו". אך לשם כך עלינו ראשית לממש בפועל את מלוא הפוטנציאל של הכוחות שקיבלנו.

ואם אנו מבזבזים את הכוחות על השתדלות גשמית, אנחנו פשוט משקיעים במקום הלא נכון...