+ תגובה לאשכול
תוצאות 1 עד 19 מ 19

אשכול: גילוי פנים בתורה שלא כהלכה ; "הקב"ה אהב את הרשע בן גוריון ימ"ש באהבה גדולה"...

 1. גילוי פנים בתורה שלא כהלכה ; "הקב"ה אהב את הרשע בן גוריון ימ"ש באהבה גדולה"...

  גילוי פנים בתורה שלא כהלכה ; "הקב"ה אהב את הרשע בן גוריון ימ"ש באהבה גדולה"...


  הרב אדלשטיין מזדעזע : "בן גוריון גרוע יותר מהיטלר?"

  מחנך בחיידר הסביר כי בן גוריון גרוע מהיטלר, "שהרי זה השמיד הגופות, וזה השמיד נשמות", וגרם לרבה של רמת השרון להזדעזע. "השקפה מעוותת וסילוף של דברי החזון איש" כתב (חרדים, בארץ)

  ישראל כהן|י"ב בתמוז תשעו 22:22 18.07.16

  הגאון רבי יעקב אדלשטיין, רבה של רמת השרון, פרסם בימים האחרונים תשובה מרתקת בה הוא כותב כי הוא מזועזע מהמחשבה לפיה "יש אומרים שראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון היה יותר גרוע מהצורר הנאצי היטלר ימ"ש זאת בגלל שקילקל את הנשמות".

  כיכר השבת מביא את נוסח המכתב במלואו:

  "אברך יקר, העוסק בעניני חינוך, וגם ר"מ בישיבה לצעירים פנה אלי ושאל בכתב, וזה לשונו: "מלמד דרדקי אשר שואל, מי יותר גרוע, היטלר ימ"ש או בן גוריון? ואחרי תשובותיהם־ עונה ־ ודאי שבן גוריון, שהרי זה השמיד הגופות, וזה השמיד נשמות ־ האם ראוי לומר כן או לא"?".

  "בקראי את המכתב, נזדעזעתי עמוק, על השקפה מעוותת כל כך, ואני משער, שהפלוני פירש בצורה מסולפת, אימרה ששמע בשם חזון אי"ש, וכך אמר: הייתה שואה. בארצות אירופה וגם הייתה שואה בארץ ישראל, והיא אשר מאות אלפי יהודים תמימים מארצות אסיה ואפריקה, שתו כוס התרעלה ע״י השלטון, בשנים הראשונות של השלטון במדינה, ועזבו את חיי דת משה וישראל, שואה רוחנית".

  "וכל זה ביחס אל הנפגעים. אבל לגבי ההשקפה על הפוגעים ביהודים. הרי הדבר פשוט וכך השקפת החזו״א, שהקב״ה אוהב גם את פושעי ישראל, באהבה רבה יותר ממה שאוהב את הגוי הכי טוב".

  "יש במס' קידושין בשם ר' מאיר (דף ל״ו ע״א) בין אם נוהגים מנהג בנים, בין אם אין נוהגים, אתם קרויים בנים. ואפי׳ ר׳ יהודה, חולק רק על התואר ׳בנים׳, אבל הכל מודים שאוהב את כל ישראל ללא יוצא מן הכלל. ואנו חייבים להדבק במדותיו של הקב״ה ולכן כתוב בס׳ תנא דבי אליהו, שמצוה להתפלל כל יום על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה, וכמובן, יש מאוד להזהר לא ללכת בדרכיהם. ושנינו במם׳ גיטין (נ״ז, ע״א) ״תא חזי מה בין פושע ישראל לבין נביא אומות העולם״ דהיינו בלעם הרשע הנביא. והשי״ת יצילנו מכל מכשול שהוא, ונזכה שיתקיים ׳וכל בניך לימודי ה, וגו׳. וכן יה"ר".


  http://s1.kikar.net/th/data/auto/add...470h642q95.jpg


  http://www.kikar.co.il/204373.html

  ולב מי לא יחרד על דברי חנופה לרשעים , וגילוי פנים בתורה שלא כהלכה , אלו ?!


  הנה הכותב מתעלם מדברי חכמינו זכרונם לברכה במקומות רבים . ואלו קצתן;

  במדבר רבה (וילנא) פרשת פינחס פרשה כא ;

  ר"ש אומר מנין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו שההורג הורג בעולם הזה ויש לו חלק לעוה"ב והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא שתי אומות קדמו את ישראל בחרב ושתים בעבירה המצרים ואדומים קדמו בחרב (שמות טו) אמר אויב ארדוף אשיג אריק חרבי (במדבר כ) ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך ושתים בעבירה מואבים ועמונים על אלה שקדמו בחרב כתיב (דברים כג) לא תתעב אדומי (שם /דברים כ"ג/) לא תתעב מצרי אבל אלו שקדמו בעבירה להחטיא את ישראל לא יבא עמוני ומואבי (שם /דברים כ"ג/) גם דור עשירי עד עולם.


  רש"י דברים פרק כג פסוק ט

  (ט) בנים אשר יולדו להם דור שלישי - ושאר האומות מותרין מיד. הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו, שההורגו הורגו בעולם הזה, והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא, לפיכך אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצרים שטבעום, ואלו שהחטיאום נתעבו:


  ופשוט דזה שהוא מישראל לא יועיל לו , אם החטיא את הרבים והעבירן לשמד ונתן חיתתו בארץ חיים , ממש כירבעם בן נבט וחביריו , שאז הוא לא רק בגדר דפושעי ישראל בגופן אלא יותר מהם , וכך איתא בר"ה י"ז ע"א;

  "פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה י''ב חדש לאחר י''ב חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים שנא' {מלאכי ג-כא} ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם אבל המינין והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים ושפירשו מדרכי צבור ושנתנו חיתיתם בארץ חיים ושחטאו והחטיאו את הרבים כגון ירבעם בן נבט וחביריו יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות שנאמר {ישעיה סו-כד} ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וגו' גיהנם כלה והן אינן כלין שנאמר {תהילים מט-טו} וצורם לבלות שאול (מזבול לו) וכל כך למה מפני שפשטו ידיהם בזבול שנאמר מזבול לו ואין זבול אלא בית המקדש שנאמר {מלכים א ח-יג} בנה בניתי בית זבול לך ועליהם אמרה חנה {שמואל א ב-י} ה' יחתו מריביו א''ר יצחק בר אבין ופניהם דומין לשולי קדירה ואמר רבא ואינהו משפירי שפירי בני מחוזא ומקריין בני גיהנם".

  ופשוט שמצווה לשנוא בעבר ובהווה את הרשע בן גורגור וחביריו ימ" ש , וכמו שפסק הביאור הלכה בסימן א' ד"ה ולא יתבייש, וז"ל ; "דע דהב"י לא איירי כ"א במצוה שהוא עושה לעצמו ובני אדם מלעיגים עליו אז בודאי אין לו לחוש כלל ללעגם ולא יתקוטט עמהם אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועי"ז יעבירו את העם מרצון ה' ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו בכגון זה לא דיבר הב"י מאומה ומצוה לשנאתם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל ודהמע"ה אמר הלא משנאיך ד' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו':

  והם הם שונאיו ומשנאיו של הקב"ה , וכיצד ייתכן חומר שהוא " אוהבן" "באהבה גדולה" ח"ו ומקולקלת בזה השורה -שורת הדין והמשפט , חלילה ,
  וכל מה שאינו מעלים הוויתן כרגע , אינו מפני שאוהבן חלילה , אלא שזהו רק מצד שהוא יתברך שמו מלך נעלב וסובל עלבון מצד מדתו "מי א-ל כמוך" , ויותר מזה שאף מפרנס המשחיתים שברא החוטא מצד מדתו "נושא עוון" , וכמו שכתב הרמ"ק בתחילת ספרו תומר דבורה .
  (הָא' - מִי אֵל כָּמוֹךָ מוֹרֶה עַל הֱיוֹת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֶלֶךְ נֶעֱלַב, סוֹבֵל עֶלְבּוֹן מַה שֶׁלֹּא יְכִילֵהוּ רַעְיוֹן. הֲרֵי אֵין דָּבָר נִסְתָּר מֵהַשְׁגָּחָתוֹ בְּלִי סָפֵק, וְעוֹד אֵין רֶגַע שֶׁלֹּא יִהְיֶה הָאָדָם נִזּוֹן וּמִתְקַיֵּם מִכֹּחַ עֶלְיוֹן הַשּׁוֹפֵעַ עָלָיו, וַהֲרֵי תִּמְצָא שֶׁמֵּעוֹלָם לֹא חָטָא אָדָם נֶגְדּוֹ שֶׁלֹּא יִהְיֶה הוּא בְּאוֹתוֹ הָרֶגַע מַמָּשׁ שׁוֹפֵעַ שֶׁפַע קִיּוּמוֹ וּתְנוּעַת אֵבָרָיו, עִם הֱיוֹת שֶׁהָאָדָם חֹטֵא בַכֹּחַ הַהוּא לֹא מְנָעוֹ מִמֶּנּוּ כְּלָל אֶלָּא סוֹבֵל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עֶלְבּוֹן כָּזֶה לִהְיוֹת מַשְׁפִּיעַ בּוֹ כֹּחַ תְּנוּעוֹת אֵבָרָיו, וְהוּא מוֹצִיא אוֹתוֹ כֹּחַ בְּאוֹתוֹ רֶגַע בְּחֵטְא וְעָוֹן וּמַכְעִיס וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא סוֹבֵל. וְלֹא תֹאמַר שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִמְנוֹעַ מִמֶּנּוּ הַטּוֹב הַהוּא ח"ו שֶׁהֲרֵי בְכֹחוֹ בְּרֶגַע כְּמֵימְרָא לְיַבֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו כְּעֵין שֶׁעָשָׂה לְיָרָבְעָם, וְעִם כָּל זֹאת שֶׁהַכֹּחַ בְּיָדוֹ לְהַחְזִיר הַכֹּחַ הַנִּשְׁפָּע הַהוּא וְהָיָה לוֹ לוֹמַר כֵּיוָן שֶׁאַתָּה חֹטֵא נֶגְדִּי תֶּחֱטָא בְּשֶׁלְּךָ לֹא בְשֶׁלִּי, לֹא מִפְּנֵי זֶה מָנַע טוּבוֹ מִן הָאָדָם אֶלָּא סָבַל עֶלְבּוֹן, וְהִשְׁפִּיעַ הַכֹּחַ וְהֵטִיב לְאָדָם טוּבוֹ. הֲרֵי זֶה עֶלְבּוֹן וְסַבְלָנוּת מַה שֶׁלֹּא יְסֻפָּר וְעַל זֶה קוֹרְאִים מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֶלֶךְ עָלוּב וְהַיְנוּ אוֹמְרוֹ מִי אֵל כָּמוֹךָ, אַתָּה אֵל בַּעַל חֶסֶד הַמֵּטִיב, אֵל בַּעַל כֹּחַ לִנְקֹם וְלֶאֱסֹף אֶת שֶׁלְּךָ, וְעִם כָּל זֹאת אַתָּה סוֹבֵל וְנֶעֱלָב עַד יָשׁוּב בִּתְשׁוּבָה. הֲרֵי זוֹ מִדָּה שֶׁצָּרִיךְ הָאָדָם לְהִתְנַהֵג בָּהּ רְצוֹנִי הַסַּבְלָנוּת וְכֵן הֱיוֹתוֹ נֶעֱלַב אֲפִלּוּ לְמַדְרֵגָה זוֹ וְעִם כָּל זֹאת לֹא יֶאֱסֹף טוֹבָתוֹ מִן הַמְּקַבֵּל:
  הַב' - נוֹשֵׂא עָוֹן וַהֲרֵי זֶה גָּדוֹל מֵהַקֹּדֶם שֶׁהֲרֵי לֹא יַעֲשֶׂה הָאָדָם עָוֹן שֶׁלֹּא יִבָּרֵא מַשְׁחִית כְּדִתְנַן הָעוֹבֵר עֲבֵרָה אַחַת קֹנֶה לוֹ קָטֵגוֹר אֶחָד וַהֲרֵי אוֹתוֹ קַטֵּגוֹר עוֹמֵד לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְאוֹמֵר פְּלוֹנִי עֲשָׂאַנִי, וְאֵין בְּרִיָּה מִתְקַיֶּמֶת בָּעוֹלָם אֶלָּא בְּשִׁפְעוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וַהֲרֵי הַמַּשְׁחִית הַזֶּה עוֹמֵד לְפָנָיו וּבַמֶּה מִתְקַיֵּם, הַדִּין נוֹתֵן שֶּׁיֹּאמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֵינִי זָן מַשְׁחִיתִים יֵלֵךְ אֵצֶל מִי שֶׁעֲשָׂאוֹ וְיִתְפַּרְנֵס מִמֶּנּוּ וְהָיָה הַמַּשְׁחִית יוֹרֵד מִיַּד וְנוֹטֵל נִשְׁמָתוֹ אוֹ כוֹרְתוֹ אוֹ נֶעֱנַשׁ עָלָיו כְּפִי עָנְשׁוֹ עַד שֶׁיִּתְבַּטֵּל הַמַּשְׁחִית הַהוּא, וְאֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה כֵן אֶלָּא נוֹשֵׂא וְסוֹבֵל הָעַיִן וּכְמוֹ שֶׁהוּא זָן הָעוֹלָם כֻּלּוֹ זָן וּמְפַרְנֵס הַמַּשְׁחִית הַזֶּה עַד שֶׁיִּהְיֶה אֶחָד מִשְּׁלֹשָׁה דְּבָרִים, אוֹ שֶׁיָּשׁוּב הַחוֹטֵא בִּתְשׁוּבָה וִיכַלֵּהוּ וִיבַטְּלֵהוּ בְּסִגֻּפָיו, אוֹ יְבַטְּלֵהוּ שׁוֹפֵט צֶדֶק בְּיִסּוּרִים וּמִיתָה, אוֹ יֵלֵךְ בַּגֵּיהִנֹּם וְשָׁם יִפְרַע חוֹבוֹ. וְהַיְנוּ שֶׁאָמַר קַיִן גָּדוֹל עֲוֹנִי מִנְּשׂוֹא וּפֵרְשׁוּ חֲזַ"ל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ אַתָּה סוֹבֵל יֵרָצֶה זָן וּמְפַרְנֵס, וַעֲוֹנִי כָבֵד שֶׁאֵין אַתָּה יָכוֹל לְסוֹבְלוֹ פֵּרוּשׁ לְפַרְנְסוֹ עַד שֶׁאָשׁוּב וַאֲתַקֵּן, אִם כֵּן הֲרֵי זֶה מִדַּת סַבְלָנוּת גְּדוֹלָה שֶׁיָּזוּן וּמְפַרְנֵס בְּרִיָּה רָעָה שֶׁבָּרָא הַחוֹטֵא עַד שֶׁיָּשׁוּב. יִלְמֹד הָאָדָם כַּמָּה צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה סַבְלָן לִסְבֹּל עֹל חֲבֵרוֹ וְרָעוֹתָיו שֶׁהֵרִיעַ עַד שִׁעוּר כָּזֶה שֶׁעֲדַיִן רָעָתוֹ קַיֶּמֶת, שֶׁחָטָא נֶגְדּוֹ וְהוּא יִסְבֹּל עַד יְתַקֵּן חֲבֵרוֹ אוֹ עַד שֶׁיִּתְבַּטֵּל מֵאֵלָיו וְכַיּוֹצֵא: )

  וא"כ עליהם וכיוצא בהם בוודאי אמר דוד ע"ה בתהלים קל"ט ; "הֲלֽוֹא־מְשַׂנְאֶ֖יךָ ד' אֶשְׂנָא וּבִתְקוֹמְמֶיךָ אֶתְקוֹטָט.תַּכְלִ֣ית שִׂנְאָ֣ה שְׂנֵאתִ֑ים
  לְ֝אוֹיְבִ֗ים הָ֣יוּ לִֽי".

  ועליהם פסק הרמב"ם בהלכות אבל וז" ל ; ח. [י] כל הפורשין מדרכי ציבור, והם האנשים שפרקו עול המצוות מעל צווארן, ואינן נכללין בכלל ישראל בעשיית המצוות וכבוד המועדות, וישיבת בתי כנסייות ובתי מדרשות, אלא הרי הן כך בני חורין לעצמן, כשאר האומות, וכן המינים והמשומדים והמוסרין--כל אלו אין מתאבלין עליהן; אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשין לבנים ומתעטפים לבנים, ואוכלים ושותים ושמחים: שאבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא, ועליהם הכתוב אומר "הלוא משנאיך ה', אשנא" (תהילים קלט,כא).

  ועיין עוד בהרחבה על "שנאת רשעים" בקישור הבא ;http://www.yeshiva.org.il/midrash/6746

  ופשוט שהקב"ה שנא ושונא את שונאיו ומשנאיו הרשעים הארורים כדוגמת אלו בן גורגור וחבריהם וממשיכיהם בהחטאת הרבים מדעת , קל וחומר מן מה דאיתא בפסחים קיג , א ;
  "שלשה הקדוש ברוך הוא שונאן המדבר א' בפה ואחד בלב והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי...".
  - מה גם דוודאי אלו הרשעים דיברו ומדברים א' בפה ואחד בלב כהרגלם הידוע אז ועתה . שרק על ידי כך העבירו הם ופקידיהם בחלקלקות לשון תרמיתם לשמד את עשרות ומאות אלפי ילדי תימן וארצות המזרח וארצות אירופה (ילדי טהרן , ושאר העולים) , ויעויין בקישור הבא על כך , ובין היתר מה שהם בעצמם כתבו (בגלוי טפח והסתרת אלפיים אמה) במגרת ועדת חקירה ממלכתית על הנושא , לאור מחאות היהדות הנאמנה ונציגיה , http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/niv/levitan-1.htm

  וכן כיזב וזילזל (גם בא' בפה ואחד בלב) אותו בן גורגור ימ"ש כמנהג אפיקורס , ברבנים ששלחו מכתבים ושאף באו אלו להתחנן להעביר את גזירת גיוס הבנות ושירות לאומי , והוא הוא האחראי לחילול קדושת מאות אלפי בנות ישראל , בצבא השמד , משך שנות קיום המדינה ...

  וודאי פשע הוא זה לומר כי הקב"ה "אוהבן" או כי קרויין "בנים" (במובן חיבה ואהבה ) לאותם שונאיו אויביו ומשנאיו , ושהוא מצווה עלינו לשונאם ג"כ, ושנידונים בגיהנם לדורי דורות , גיהם כלה והם אינם כלים. כמשנ"ת לעיל באורך . ובוודאי שהם הם גרועים וחמורים מהצורר הנאצי ימ"ש שגזר על הגופות כהמן הרשע , ואלו הרשעים הנ"ל גזרו על הנשמות והעבירו אלפים ורבבות לשמד וחטאו והחטיאו את הרבים ונתנו חיתתם בארץ חיים , וכמו ירבעם בן נבט והמתיוונים הארורים והיוונים. - וכדאיתא בחז"ל גדול המחטיאו יותר מן ההורגו , כמובא למעלה . (-רק זאת שהצורר הנאצי המית יותר במספר , אבל בחשבון הדורות שבאו בפועל והולידו מזרע ישראל לשמד , על ידי השמד הראשון , שעשו הרשעים בן גורגור וחביריו , אזי הם ג"כ במנין מיליונים מזרע ישראל שחיים בשמד ר"ל... ).

  והמעט שהצליחו בני היהדות הנאמנה במלחמותיהם , ובהשתדלותם להציל משמד וכליון את השרידים אשר ד' קורא , בני הישיבות , ועוד אי אלו דברים ממצוות ועיקרי הדת , פשיטא שלא נזקפים הם לזכות אותם מסיתים ומדיחין ואפיקורסין , כדעות הנפסדות של החנפים לרשעים. שהכול בהצלת ד' ושמירתו הייתה לנו וכמו שאמר דוד המלך ע"ה בתהלים צ"ז ; "אֹהֲבֵ֥י יְהוָ֗ה שִׂנְא֫וּ רָ֥ע שֹׁ֭מֵר נַפְשׁ֣וֹת חֲסִידָ֑יו מִיַּ֥ד רְ֝שָׁעִ֗ים יַצִּילֵֽם׃."


  ובוודאי אין דעת החזו"א זי"ע כמו שכתב הכותב בטעותו , לגבי אותן רשעים ארורים מסיתי ומדיחין כבן גורגור וחביריו ופקידהם ושלוחיהם. וכמשנ"ת, שאינם רק "פושעי ישראל" , או "פושעי ישראל בגופן" , (כמו שטועה הכותב ) אלא הרבה הרבה יותר וכמו שהובא למעלה מהגמרא בר"ה דף י"ז ע"א.

  ובוודאי יש למחות כנגד הדברים החמורים שיש בהם גילוי פנים בתורה שלא כהלכה , וככל הנתבאר.
  תמונות מצורפות תמונות מצורפות  

 2. #2
  טול קורה אורח
  מזעזע!

  איזה עוד דברים המוחזקים בידינו ייעקרו?

 3. #3
  רבינוביץ אורח
  ציטוט טול קורה אמר: צפיה בהודעה
  מזעזע!

  איזה עוד דברים המוחזקים בידינו ייעקרו?
  אנחנו עושים מה שאומרים לנו גדולי ישראל, גם אם אומר לך על ימין וכו'.

  האם אין דברים שהחזו"א אמר ולא מובנים .

 4. #4
  זושא אורח

  כנראה שהגר"י אדלשטין לא יודע את כל זה

  זה לא חכמה גדולה לצטט כ"כ הרבה גמרות. הוא יודע אותם ובכ"ז אמר את דבריו..
  לפחות עכשיו תעזבו את אחיו )מרן הגרי"ג( ותכוונו את האש אליו.

 5. יש להזהר מהבעת דעה על דברי גדולי הדור!

 6. ציטוט זושא אמר: צפיה בהודעה
  זה לא חכמה גדולה לצטט כ"כ הרבה גמרות. הוא יודע אותם ובכ"ז אמר את דבריו..
  לפחות עכשיו תעזבו את אחיו )מרן הגרי"ג( ותכוונו את האש אליו.

  אז זהו שלא !

  כנראה שלא ידע או לא שייך או לא הבין , או דאישתמיטתיה לפי שעה , -ובוודאי שבא לכלל טעות חמורה , ואישר זדים ובנה עושי רשעה , והחניף בזה לרשעים , מדעת או שלא מדעת , (ולדונו לכף זכות - יש שאמרו שהוא חולה...) ,
  ועכ"פ הדברים שכתב ופסק והורה למעשה על פי סברתו וטעותו - "וכל זה ביחס אל הנפגעים. אבל לגבי ההשקפה על הפוגעים ביהודים. הרי הדבר פשוט וכך השקפת החזו״א, שהקב״ה אוהב גם את פושעי ישראל, באהבה רבה יותר ממה שאוהב את הגוי הכי טוב , ויש במס' קידושין בשם ר' מאיר (דף ל״ו ע״א) בין אם נוהגים מנהג בנים, בין אם אין נוהגים, אתם קרויים בנים. ואפי׳ ר׳ יהודה, חולק רק על התואר ׳בנים׳, אבל הכל מודים שאוהב את כל ישראל ללא יוצא מן הכלל. ואנו חייבים להדבק במדותיו של הקב״ה ולכן כתוב בס׳ תנא דבי אליהו, שמצוה להתפלל כל יום על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה וכו' - שמשמעותן שאף אנו כביכול צריכין לאהוב את המסיתין ומדיחין ומחטיאי הרבים -
  פשוט שהם מנוגדים בצורה הכי בוטה לפסקו הבהיר של מרן ה'חפץ חיים' בביאור הלכה סימן א' , ד"ה ולא יתבייש , שכתב וז"ל ; ..."אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועי"ז יעבירו את העם מרצון ה' ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו בכגון זה לא דיבר הב"י מאומה ומצוה לשנאתם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל ודהמע"ה אמר הלא משנאיך ד' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו'".
  - ולפיכך , ודאי שיש בהם גילוי פנים בתורה שלא כהלכה , היינו בעניין הוראה הלכה למעשה.
  ובמקום חילול ד' - אין חולקים כבוד לרב , ונצטווינו לא תגורו מפני איש וכו'.

  אדרבא , שמא והלוואי שנזכה שיחזור בו בכתובים , מהוראתו וסברתו המוטעית , בעקבות הביקורת המנומקת הנ"ל הנסמכת ביתדות חזקים כנ"ל , ושלום על ישראל.
  נערך לאחרונה על ידי חכמת סופרים תסרח; 19-07-16 בשעה 11:10.

 7. התשובה ברמה של שלמה אבינר גם מבחינה השקפתית וגם מבחינה לוגית

  מבחינה השקפתית, פשיטא גדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו'

  מבחינה לוגית: מישהו שאל את מי הקב"ה אוהב? או מי יותר גרוע?

  ומה נושא לכאן להתפלל שהרשע יחזור בתשובה. הרי מדובר בחוטא
  ומחטיא שכבר מת ברשעותו ואין ספק שלא יצא מגהנום לעולם ועד.

 8. #8
  רוזנקרנץ אורח
  ציטוט יגאל התותח אמר: צפיה בהודעה
  התשובה ברמה של שלמה אבינר גם מבחינה השקפתית וגם מבחינה לוגית

  מבחינה השקפתית, פשיטא גדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו'

  מבחינה לוגית: מישהו שאל את מי הקב"ה אוהב? או מי יותר גרוע?

  ומה נושא לכאן להתפלל שהרשע יחזור בתשובה. הרי מדובר בחוטא
  ומחטיא שכבר מת ברשעותו ואין ספק שלא יצא מגהנום לעולם ועד.
  להיות בגהנום זו גם דרגא,

  יש כנראה אצלכם גם מי שלא יזכה להיכנס לגיהנום, ונשמתו תסתובב בין שמים לארץ ללא מנוח,

 9. יש תשובה ענינית? מה דעתך בנידון?

 10. אנו מביאים בזאת מכתב תגובה שכתב ת"ח אחד שליט"א:

  לכבוד מעלת הגאון רבי יעקב אדלשטיין שליט"א !

  א. ראיתי את מה שנתפרסם מכתב ידו של הרב, על דבר אותו מלמד שלימד את תלמידיו שבן גוריון הינו גרוע מהיטלר, כיון שבן גוריון הרג הנפשות, ואילו היטלר הרג הגופים, והרב כותב על כך שהוא "הזדעזע עמוקות לשמוע השקפה מעוותת כזו", וכאן מאריך הרב עד כמה גדולה אהבתו הרבה של הקב"ה לכל יהודי ללא יוצא מן הכלל, ואפילו לפושעי ישראל, וממילא אף אנו צריכים לידבק בדרכיו של הקב"ה. זה תוכן דבריו.
  והנה בקראי דברים אלו לא ידעתי את נפשי, כיצד יתכן לכתוב דברים מעוותים כל כך, אשר נוגדים את כל דברי התורה הקדושה, דברי הנביאים, ודברי חז"ל, דברי הראשונים והאחרונים המוסכמים לכל, וכפי שיתבאר. (ועוד לכתוב על דברים ברורים אלו שזה מעורר "זעזוע עמוק" ושזהו "השקפה מעוותת").
  וראשית כל נתייחס לדבריו בענין שהקב"ה אוהב הרשעים. והנה דברי הרב במכתב זה הרי אמורים אף על רשעים גמורים, כמו בן גוריון, המחלל שבת בפרהסיא, ששנה ופירש, ואשר חטא והחטיא מאות אלפי בני ישראל, וע"ז כותב הרב "שהקב"ה אוהב אהבה רבה כל יהודי ללא יוצא מן הכלל". (ולא מדובר באלו שיש להם דין "תינוקות שנשבו", אשר בהם כתב החזו"א ריש יו"ד שדינם כישראל לכל דבר, ומקורו בדברי הראשונים בכמה מקומות על בני המומרים, וזהו נידון רחב מאד שאין כאן מקומו).
  ולא נתקררה דעתו של הרב עוד שהוסיף על זה, שאף אנו צריכים לידבק במידותיו של הקב"ה. והיינו שאף אנו צריכים לאהוב אהבה רבה את פושעי ישראל, (אלא רק צריך ליזהר שלא ללמוד מדרכיהם).

  ב. ולפלא על הרב אשר אשתמיטתיה לפי שעה פסוקים מפורשים בתהילים שנאמרו על ידי דוד מלכא נעים זמירות ישראל, בהם מפורש הן על שנאתו של הקב"ה לרשעים, והן על החיוב לשנוא רשעים:
  "הלא משנאיך ד' אשנא, ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי", (תהילים קל"ט). "לא יתייצבו הוללים נגד עיניך, שנאת כל פועלי אוון, תאבד דוברי כזב איש דמים ומרמה יתעב ד'", (תהילים ה'). "ד' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו", (תהילים י"א). "שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב", (תהילים כ"ו).
  והדברים אף נפסקו להלכה, על ידי הראשונים והאחרונים, שיש לשנוא רשע, (וכל הציטוטים דלהלן, הם אפי' בסתם רשע, ומה נאמר ומה נדבר על אותן רשעים עוקרי הדת מחטיאי הרבים, כבן גוריון וחבריו, אשר עליהן נאמר בגמרא ראש השנה יז. "אבל המינין, והמסורות, והמשומדים והאפיקורסים, שכפרו בתורה, ושכפרו בתחיית המתים, ושפירשו מדרכי צבור, ושנתנו חיתיתם בארץ חיים, ושחטאו והחטיאו את הרבים, כגון ירבעם בן נבט וחביריו - יורדין לגיהנם, ונידונין בה לדורי דורות וכו' גיהנם כלה והן אינן כלין"):
  "כל הפורשין מדרכי צבור והם האנשים שפרקו עול המצות מעל צוארן ואין נכללין בכלל ישראל בעשיית המצות ובכבוד המועדות וישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות אלא הרי הן כבני חורין לעצמן כשאר האומות, וכן האפיקורוסין והמומרים והמוסרין כל אלו אין מתאבלין עליהן, אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשין לבנים ומתעטפים לבניםואוכלים ושותים ושמחים שהרי אבדו שונאיו של הקב"ה, ועליהם הכתוב אומר הלא משנאיך ה' אשנא". (רמב"ם הלכות אבל פ"א ה"י).
  "והצדיקים מאוס ימאסוהו את הרשע, כמו שנאמר נבזה בעיניו נמאס". (שערי תשובה לר"י ג' קצג).
  "כי האדם חייב לשנא אויבי השם, כש"כ "הלא משנאיך השם אשנא", וחייב להקלותם, כמש"כ ובוזי יקלו". (רבנו יונה משלי יז טו).
  "יראת ה' שנאת רע גאה וגאון ודרך רע (משלי ח), הכתוב הזה הזכיר שלמה ע"ה בשם החכמה אומרת החכמה כי מי שיש בו יראת השם יתעלה ישנא איש רע, שנאת רע - כלומר שנאת איש רע כמו ואני תפלה שטעמו איש תפלה, כי כיון שהוא איש רע מצוה לשנאתו וכן אמר דוד ע"ה הלא משנאיך ה' אשנא וגו', ואמר שלמה ע"ה עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם, כי הצדיק והרשע שני הפכים הם זה שונא לזה כי כל מין אוהב את מינו ושונא את הפכו, וכן אמר שלמה ע"ה אנשי דמים ישנאו תם, ואמר תועבת רשע ישר דרך". (כד הקמח לרבנו בחיי ערך גאוה).
  "הענף הג' הוא הקנאה, שיהיה האדם מקנא לשם קדשו, שונא את משנאיו ומשתדל להכניעם במה שיוכל, כדי שתהיה עבודתו ית' נעשית וכבודו מתרבה, והוא מ"ש דוד ע"ה הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו'". (מסילת ישרים פרק י"ט).
  "במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועי"ז יעבירו את העם מרצון ה' ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו בכגון זה לא דיבר הב"י מאומה ומצוה לשנאתםולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל, ודהמע"ה אמר הלא משנאיך ד' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו'". (ביאור הלכה סימן א').
  וגם מצינו בעוד מקומות שהקב"ה שונא את החוטאים, עי' מסכת פסחים דף קיג: שלושה הקב"ה שונאן וכו'. ועי' רמב"ם הלכות תשובה פרק ז': "התשובה מקרבת את הרחוקים אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד". ועי' רש"י עה"ת בפרשת קדושים ומקורו מתורת כהנים, כי "המעוול במשפט נקרא חמשה שמות עוול משוקץ שנאוי חרם תועבה".
  ואילו הרב כותב במכתבו שהקב"ה אוהב אהבה רבה אפי' את פושעי ישראל כמו בן גוריון, והוסיף בלשונו: "ללא יוצא מן הכלל". כאשר משמעות הברורה של הדברים היא שהקב"ה אהב את יש"ו הנוצרי! ואת שבתאי צבי! ואת מנחם מנדלסון! ואת טרוצקי! ואת בנימין זאב הרצל! הרי צריך לעשות קריעה על דברי מינות כאלו!! (שהרי הרב מציין לגמרא בגיטין נז. המדברת על פושעי ישראל, כשמדובר שם על יש"ו הנוצרי, הוי אומר שגם עליו כותב הרב דברים אלו שהקב"ה אהב אותו, ושעלינו לדיבק בדרכיו של הקב"ה וג"כ לאהוב אותו. אין שום פרשנות אחרת לדברים!).

  ג. ומה שהביא מתנא דבי אליהו, שיש להתפלל על פושעי ישראל שיעשו תשובה, (ואינו מובן השייכות לנידון דידן, שהרי מדובר ברשעים שכבר מתו מן העולם), הנה בעניותי לא מצאתי כן בתנא דבי אליהו, (ורק בתנדא"ז בפרק כ"ב מובא שהקב"ה מצפה כל יום לפושעי ישראל שיעשו תשובה ויקבלם). אמנם מצינו בגמ' סוטה דף יד. על משה רבינו שהתפלל על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה. אך מה זה שייך כלל לנידון דידן? הרי וודאי כל מי שאוהב את הקב"ה הוא רוצה ושואף ומתפלל שיחזרו הרשעים בתשובה, כדי שלא יהיה צער לקב"ה מהם, אי נמי משום "ורחמיו על כל מעשיו", אך מה זה שייך לענין דידן? (ומלבד זאת, יעוי' בגמ' בראש השנה דף יז. שיש חילוק בין פושעי ישראל, לבין המינים והמסורות ושחטאו והחטיאו את ישראל וכו' יעו"ש).
  ומה שהביא מהגמ' בקידושין דף לז. דאפי' רשעים נקראים בנים, ברור שאין הכוונה שהקב"ה אוהב אותם, אלא שעדיין יש בהם הניצוץ היהודי והחלק אלוק ממעל שיש בכל יהודי, וישראל אע"פ שחטא ישראל הוא (סנהדרין דף מד.), וכמו כן קידושיו קידושין, וזוקק את אשתו ליבום להרבה ראשונים. אך ודאי שהקב"ה שונאו ואף עלינו מוטל לשונאו, כמבואר בכל דברי חז"ל הנזכרים לעיל.

  ד. עוד אדבר ממה שנכתב במכתב שהקב"ה אוהב את היהודי הפושע יותר ממה שהוא אוהב את הגוי הכי טוב. ומה נעשה שהדברים נסתרים מחז"ל. דיעוי' ברמב"ם פ"ח ממלכים דגוי ששומר ז' מצוות בני נח מפני צווי ד', הרי הוא חסיד אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. ושנינו בגמ' זבחים ה: דמקבלים קרבנות מן אומות העולם, אך לא מישראל מומר, לחלל שבת או לעבוד עבודה זרה, ודרשינן לה מהקרא "מן הבהמה" להוציא בני אדם שדומין לבהמה.
  ומה שהביא הרב מהגמ' בגיטין על החילוק בין פושעי אומות העולם לפושעי ישראל, אינו ענין כלל לנידון דידן, וכפשוט לכל מעיין. ונביא דברי הגמרא בגיטין דף נז., שהעלו לבלעם באוב, ושאלוהו מי חשוב בעולם האמת, ואמר: ישראל, ושאלוהו האם כדאי להידבק בהם, ואמר: לא תדרוש שלומם וטובתם, אח"כ העלו באוב את פושעי ישראל, דהיינו יש"ו הנוצרי, ושאלוהו האם כדאי להדבק בישראל, ואמר: טובתם דרוש רעתם אל תדרוש כל הנוגע בהם כנוגע בבת עינו, ואמרינן על זה בגמ': בא וראה מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם.
  והנה מגמ' זו לא שמענו אלא שפושעי ישראל יש להם ניצוץ יהודי ונקודה פנימית טובה, וכנ"ל, ולפיכך בהיותם כבר בעולם האמת הם מודים שלעם ישראל יש מעלה מיוחדת ואין ליגוע בהם לרעה, משא"כ אומות העולם הם כל כך גרועים ושפלים שאפי' בעולם האמת אינם מוכנים להודות בכך. (ובספרים הק' האריכו בזה על החילוק בין יהודי לגוי, שליהודי יש נקודה פנימית טובה, ואילו הגוי כולו רע בעצמותו), אך מה זה שייך לענין שהקב"ה אוהב אותו, ושאף אנו צריכים לידבק במידותיו של הקב"ה ולאהוב אותו?

  ה. ולא אמנע מלהעיר על הנוסח שכתב הרב, שהוא משער שהמלמד הנ"ל אמר כן על סמך אימרה בשם החזון איש וכו'. ולמה לא לומר בפשוטו שאמר כן כי למד כפשוטם את דברי חז"ל "שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו", כממבואר במדרש רבה פרשת פנחס, (אשר זהו גם פשוט מסברא לכל מאמין בשכר עולם הבא, שהרי מה ההשואה בין מי שמוציא את חבירו מחיי העולם הזה, וחבירו הולך ישר לגן עדן להתענג על זיו ד', לבין מי שהוציא את נשמתו של חבירו מארץ חיים והדיחה אל מעמקי השאול לדורות דורות?). ואמנם יש להרב פלפול לחלק בין יהודי לגוי, (אשר כאמור זה נסתר מדברי חז"ל הנ"ל), אך מדוע סבור הרב שהמלמד לקח זאת מסיפור על החזון איש, ולא מההשקפה פשוטה של כל ילד חרדי ש"גדול המחטיאו יותר מן ההורגו"?

  ואחתום בתפילה שיצילנו השי"ת מדעות כוזבות.

 11. #11
  די לעקירת התורה! אורח
  יכירו וידעו כל יושבי תבל, איך משיבושים השקפתיים שנראים קטנים, מגיעים בסוף לעקירת הדברים היסודיים והפשוטים ביותר ביהדות.

  היום אומר לו כך, ומחר אומר לו לך עבוד עבודה זרה. פשוטו כמשמעו!

  כן, גם זה בחינה של 'לך עבוד עבודה זרה'.

  ובמקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

  רחמנות על החזון איש, שכל השקפה קלוקלת מפילים עליו, עיין ערך ההמצאה שלישון זה כמו ללמוד.

 12. #12
  דברי חכמים אורח
  ציטוט רבינוביץ אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט טול קורה אמר: צפיה בהודעה
  מזעזע!

  איזה עוד דברים המוחזקים בידינו ייעקרו?
  אנחנו עושים מה שאומרים לנו גדולי ישראל, גם אם אומר לך על ימין וכו'.

  האם אין דברים שהחזו"א אמר ולא מובנים .

  ואם יגיד להתנצר ביום ראשון?
  כל הדין של על ימין וכו' זה במקרים מסוימים בלבד.

 13. #13
  דברי חכמים אורח
  רק להזכיר כי מרן רבינו הגדול ראש הישיבה רשכבה"ג הרב שך זצוקללה"ה אמר בכנס היסוד של דגל התורה
  כי מעשי החילוניים במדינה יותר חמורים ממעשי היטלר העמלקי.
  וכך אמר: יותר ממה שעשה היטלר שהרג ששה מיליון יהודים, ששה מיליון יהודים, כאן עשו בארץ ישראל"
  אז עם כל הכבוד למרן הצדיק הרב אידלשטיין שליט"א,
  תורה היא וללמוד אנו צריכים.
  ונאמר במקרים מסויימים: במקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לרב.

 14. מרן הרב שך: מי הרג את ישראל? יותר ממה שהיטלר הרג 6 מיליון יהודים נשמדו כאן בא"י  מרן הרב שך בכנס פתיחת דגל התורה תשמ"ט:

  להאזנה:

  http://rotter.name/User_files/kolot/5790a1c1456d1cd3.mp3  באיזה זמן אנחנו חיים?! ועל זה נאמר פזר! אתה לא תוכל לשבת בפינתך לראות כבלע את הקודש, צא החוצה וראה מה שנשמע, צא ברחוב יפו, צא ברחוב אלנבי, לא די במה שאתה רואה ברחוב רשב"ם, ילדי-חמד עם פאות ארוכות. הרבה חדרים

  יותר ממה שהיטלר הרג את ישראל, שישה מיליון יהודים, שישה מליון יהודים, כאן נשמדו כאן המירו את דתם בא"י, יהודים מכל הארצות, למה? מפני שלא היה להם חינוך. מי הרג את ישראל? כל אחד צריך לדעת להכות על חטא!!

 15. הראשל"צ: בן גוריון הפעיל משרפות להעברה מהדת


  הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף תקף במהלך שיעור שמסר את דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, ואמר כי הוא הפעיל משרפות להעברת יהודים מדתם • האזינו (חדשות)

  ישי כהן | ט"ו בתמוז תשע"ז


  הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף תקף במהלך שיעור שמסר בסוף השבוע בעיר בני ברק והתבטא כי דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, הפעיל משרפות להעברת יהודים מדתם.

  הגר"י יוסף סיפר כי "לפני שבועיים שלוש הזמינו אותי לקריית טבעון, זה כפר נוער, שם בן גוריון היה מעביר על הדת. שם היו חותכים את הפאות של הילדים התימנים וכל עולי מרוקו, שם".


  "זה מקום שהיה משריפה פשוט להעביר על הדת", סיכם הרב הראשי את דבריו הקשים.

  יצוין כי הגר"י יוסף הוזמן לקריית טבעון להכנסת ספר תורה והיה הרב הראשי הראשון שמבקר במקום.

  http://mobile.kikar.co.il/article/238312

  לראשונה רב ראשי מטעם השלטון - אומר את האמת על מייסדי המדינה , וראוי לציינו לשבח ע"ז.
  ואם הרב הראשי הכריע כך - הרי שדעת רב העיר רמת השרון ז"ל בטלה גם מבחינה היררכית לעומתו.

 16. #16
  אמיתי אורח

  לבן גוריון יש גם זכויות גדולות

  דבר ראשון ההשוואה בין היטלר לבן גוריון לא נכונה כי היטלר לא יהודי ובן גוריון כן אז אין בכלל מה לשים את שני השמות אללו באותה שורה כי בן גוריון עם כמה שחטא נשמתו הרבה יותר גדולה דבר שני עם כל הכבוד וכמה שיהיה קשה להודות בזה בן גוריון פעל רבות להקמת המדינה והוא חלק משמעותי בהתחלתה דגאולה הוא עשה הרבה מצוות ואנו צריכים לשפוטו לכף זכות כי בסה"כ הוא רצה את טובת היהודים אך דרכו הייתה קצת שגויה ובכל זאת עשה מצוות גדולות של יישוב הארץ מצוות דאוריתא והצלת ישראל מיד צר שאלו המצוות שאנו מחוייבים להם מכבישת הארץ!

 17. #17
  ירושלמי פשוט אורח
  ציטוט יגאל התותח אמר: צפיה בהודעה
  יש תשובה ענינית? מה דעתך בנידון?
  מאמר ממרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א אודות היחס הנכון לפושעי ישראל שהסיתו והדיחו יהודים מדרך דת ישראל (פורסם במאמר השבועי – פרשת פנחס תשע"ו)

  "צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור", וגו', [במדבר כ"ה, יז –יח]. הנה מפורש כאן בפסוק הטעם שנצטווינו לשנוא את המדיינים מפני שהסיתו את ישראל לחטוא בפעור, ובדומה לזה מצינו גם לגבי יהודי שמסית אחרים מדרך ה', שנצטווינו לשנוא אותו וכמו שנאמר [דברים י"ג, ט] "לא תאבה לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוס עינך עליו, ולא תחמול, ולא תכסה עליו". ובמדרש כאן [במדב"ר כ"א ד] איתא "רבי שמעון אומר, מנין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו, שההורג הורג בעוה"ז ויש לו חלק לעוה"ב, והמחטיא הורגו בעוה"ז ובעוה"ב. ונוראות נפלאתי כשהראוני מאמר שפורסם לאחרונה מאת אחד מגדולי התורה שליט"א, "שהקב"ה אוהב את בן גוריון באהבה רבה יותר ממה שאוהב את הגוי הכי טוב", וכן נכתב שם שאנו חייבים להידבק במידותיו של הקב"ה ולאהוב את המסית בן גוריון כמו שהקב"ה אוהבו, [וכתב שם מסברא שנראה לו שכך גם היה אומר רבינו החזו"א זצ"ל], וח"ו לומר כן, שעליו ועל כיוצא בו אמר דוד המלך ע"ה [תהלים קל"ט, כ"א -כ"ב] "הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי", ואין לך "משנאיך ה'" יותר ממסיתים ומדיחים את ישראל מאביהם שבשמים ה"י כדוגמת הרשע בן גוריון שר"י שהוא ושותפיו העבירו על הדת מאות אלפי יהודים תמימים שעלו מארצות נכר, ואם נאמר ח"ו שמצווה לאהוב אותו, א"כ צריך גם לאהוב את כל המסיתים ומדיחים וגם את 'אותו האיש' ימח שמו וזכרו, ח"ו, והדברים פשוטים בכל הקדמונים שצריך לשנוא את הרשעים המסיתים, [עי' שערי תשובה לרבינו יונה ש"ג ועוד], ונפסק גם להלכה בביאור הלכה [סי' א'].
  ובאמת זהו איסור גמור לאהוב אותו ולהפוך בזכותו ולומר שהקב"ה אוהב אותו, שעל זה הוזהרנו עליו בחמישה לאוין [דברים י"ג, ט] "לא תאבה לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוס עינך עליו, ולא תחמול, ולא תכסה עליו", והיינו שאסור ללמד עליו זכות ואסור לאהוב אותו או לעזור לו או להצילו מצרה אלא אדרבה צריך לשנאתו ולתעב אותו, וכן כל הדינים שנוהגים בבית דין בכל מחויבי מיתה שצריכים להפך בזכותו, אינם נוהגים במסית, וכמבואר בספרי שם וברמב"ם בספר המצוות [ל"ת י"ז-כ"א]. ויעויין ברמב"ם [פי"ג מהלכות רוצח ושמירת הנפש הי"ד] שמה שנאמר בפסוק [יחזקאל ל"ג י"א] "חי אני נאום ה' אלוקים אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה", אין זה אלא על המאמינים בעיקרי הדת, ולא על המינים והאפיקורסים, וכ"ש לא על הלוחמים בה' ומסיתים כנגדו, שהם הקב"ה שמח במיתתם וכמבואר גם ברמב"ם בהלכות אבל [פ"א ה"י] "האפיקורוסין והמומרים והמוסרין כל אלו אין מתאבלין עליהן, אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשין לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים שהרי אבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא, ועליהם הכתוב אומר הלא משנאיך ה' אשנא," (ויסודו ממסכת שמחות פ"ב ה"ח), והרי מבואר שהקב"ה שונא אותם ושמח באיבודם, וכן נאמר בפסוק [משלי י"א י'] "באבוד רשעים רינה"].
  וזכורני מזמן שמת הרב הרפורמי באמריקה סטיבן וייז (שתמך בפעילות הכפייה נגד ילדים דתיים), שאחד מבני הישיבה הגה"צ רבי משה שוואב זצ"ל לבש בגדי שבת ואחרי תפילת מעריב פרץ בריקוד בהיכל הישיבה, והצטרפו אליו תלמידי הישיבה, ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל נהנה ושמח מאוד לראות איך בני הישיבה שמחים על מיתתו של כופר ומסית). וה"חפץ חיים" הקדוש כבר אמר, "כאשר הגויים מטבילים יהודי לנצרות רח"ל, אז כולם מבינים שהוא נעשה משומד, אבל מדוע כאשר חז"ל אומרים לנו שמחלל שבת במזיד ובשאט נפש הרי הוא כעכו"ם לכל דבריו (אף שנשאר בו דיני ישראל לעניין קידושין וכדו'), זאת אין אנשים מוכנים לקבל" ? והרמב"ם בהלכות עדות [פי"א ה"י] כתב "המורדין והכופרין פחותין הן מן העכו"ם, שהעכו"ם לא מעלין ולא מורידין ויש לחסידיהן חלק לעולם הבא, ואלו מורידין ולא מעלין ואין להן חלק לעולם הבא", והרי מבואר להדיא בדבריו שרשעי ישראל פחותים מהעכו"ם, וגם היחס שלנו אל המסיתים ומדיחים הוא ביתר חומר - שעליהם נאמר מורידין ולא מעלין.
  והא דאיתא בגמ' בגיטין [נ"ז ע"א] "תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם ,"אין דברי הגמ' שם אמורים אלא על קדושת נשמתם (שפושעי ישראל יש להם נשמת ישראל קדושה שאי אפשר לבטלה מקדושתה, אלא רק ללכלך אותה, ולעומת זאת הגויים אין להם נשמת ישראל והם רחוקים בעצמותם מהקב"ה), אבל בכל מה שנוגע ליחס שלנו אליהם, בוודאי שאנו מתעבים ומרחקים ומואסים את פושעי ישראל שהעבירו יהודים על הדת יותר מאותם הגויים שכילו גופים ולא נשמות. וכן הא דאיתא בגמ' בקידושין [ל"ו ע"א] שעם ישראל נקראים "בנים" לקב"ה גם בשעה שאינם נוהגים מנהג בנים, אין הכוונה גם למינים ואפיקורסים (אשר הרמב"ם דיבר עליהם) ומסיתים ומדיחים את בני הקב"ה לעזוב את תורתו, שהם אינם נקראים בני הקב"ה.
  וראוי להודיע לרבים את הדברים הפשוטים הללו - שהיחס שלנו כל אותם מחטיאי הרבים לכל אורך שנות גלותינו שהעבירו יהודים על הדת מאות ואלפים הוא ביתר תיעוב ושנאה מאשר היחס שלנו ל"היטלר" ימ"ש, ומשום שהיטלר ימ"ש שרף גופים ואיבדם מחיי העולם הזה אבל לא איבדם מחיי העולם הבא, ואילו אותם מחטיאי הרבים עשו חורבן נורא לישראל שאין כדוגמתו - ששרפו נשמות ואיבדום מחיי נצח. ואנא עובדא ידענא, שפעם אחת הייתי אצל מרן הגרי"ז זצ"ל בשעה שראשי השלטון בארץ ישראל ערכו בחוצות העיר "מפגן כח" כדי להראות כוחם וגבורתם, והנה נכנס יהודי אחד למרן זצ"ל וסיפר לו שיש מבני הישיבות שהלכו לחזות את 'מפגן הכח' ולראות את שמחתם, ומרן זצ"ל כאב מאוד בשומעו את הדברים הללו וזעק במר ליבו, "הרי אמרו חז"ל "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו", וא"כ ראשי השלטון שהעבירו הרבה יהודים מעל הדת הם גרועים מה"אס אס", שהרי ה"אס אס" הרגו רק את הגופים, ואלו שנהרגו על ידם נכנסו מיד לעולם הבא, ואילו אותם רשעים איבדו מהעולם הבא והעבירו מהדת אלפים ורבבות מבני ישראל, ומעתה הלא אם ה"אס אס" היו עושים חגיגות אלו, וכי היה עולה על לב אחד להגיע לשם ולראות את שמחתם, ועל אחת כמה וכמה הדבר פשוט על הרשעים האלו. ודרך אגב, אביא כאן עובדא שראיתי אצל הצדיק כ"ק האדמו"ר משאץ זצ"ל מלונדון, שנכנס לבית מדרשו ודפק על הבימה ושאל: "היכי משכחת לה -שיהודי יקבל עולם הבא אם ישתמד", והוסיף האדמו"ר זצ"ל שמי שיענה תשובה נכונה יקבל ממנו תגמול ותשלום מכובד על כך. הציבור הסתכלו זה על זה בתימהון ולא ידעו להשיב, עד שביקשו ממנו שהרבי בעצמו יאמר תשובה, והרבי זצ"ל השיב "אם בן גוריון ישתמד אני ערב לו שיקבל על כך עולם הבא, שהרי הוא העביר מעל הדת אלפים ורבבות ואם הוא ישתמד יוסר מעל פניו המסווה שכביכול הוא דואג למען המשך נצחיות ישראל, ואז לא יוכל להמשיך להסית את ישראל, ואולי גם אותם ששמעו לו כבר יכירו את שקרו ויחזרו בהם, ונמצא שהוא יציל רבבות משמד אם הוא ישתמד", עכ"ד. וחובה לפרסם את עיקרי הדברים כדי שלא יצא טעות לרבים, ולא יצא לעז על רבינו הגדול החזו"א זצ"ל, ויהי רצון שיתקיימו דברי סיום המאמר הנ"ל שכתב "והשם יתברך יצילנו מכל מכשול שהוא, ונזכה שיתקיים 'וכל בנייך לימודי ה' וגו', כן יהי רצון".

 18. #18
  יונה אורח
  ציטוט אמיתי אמר: צפיה בהודעה
  דבר ראשון ההשוואה בין היטלר לבן גוריון לא נכונה כי היטלר לא יהודי ובן גוריון כן אז אין בכלל מה לשים את שני השמות אללו באותה שורה כי בן גוריון עם כמה שחטא נשמתו הרבה יותר גדולה דבר שני עם כל הכבוד וכמה שיהיה קשה להודות בזה בן גוריון פעל רבות להקמת המדינה והוא חלק משמעותי בהתחלתה דגאולה הוא עשה הרבה מצוות ואנו צריכים לשפוטו לכף זכות כי בסה"כ הוא רצה את טובת היהודים אך דרכו הייתה קצת שגויה ובכל זאת עשה מצוות גדולות של יישוב הארץ מצוות דאוריתא והצלת ישראל מיד צר שאלו המצוות שאנו מחוייבים להם מכבישת הארץ!
  אתה נשמע כמו אליצפן.

  בן גוריון גרוע מהיטלר כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. בן גוריון לא עשה שום מצוות, אפילו לא בשוגג ולא בטעות ואפילו לא מתעסק. הוא לא יישב את הארץ, אלא סיפח מן המוכן את מה שעמלו ליישב יהודים צדיקים עוד מלפני שאבא של הרצל נולד. הוא היה אדם מתועב, חוטא ומחטיא. כל מה שעשה היה לשם מטרה זרה, ומשכך - חסר ערך לחלוטין.

  קח דוגמה. תגיד, הקרבת קרבן עולה זו מצווה? בטח! אז מה אם מישהו מקריב עולה, נניח, לעבודה זרה... זו מצווה??? זו העבירה הכי חמורה בתורה. האם גם פה תאמר המעשה טוב בעיקרו, הוא רק טועה קצת, לא עליכם...

  ההלכה אומרת במפורש שאסור לדון רשע לכף זכות. הוא לא "הציל" אף אחד, הוא שלח למוות אלפי אלפים ללא שום תועלת במלחמת השחרור. וזה חוץ מהשמד הסדרתי שהשליטו מנהיגי הציונות.

 19. #19
  אמיתי אורח

  ברור שהוא עשה זאת לשמה!

  ציטוט יונה אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט אמיתי אמר: צפיה בהודעה
  דבר ראשון ההשוואה בין היטלר לבן גוריון לא נכונה כי היטלר לא יהודי ובן גוריון כן אז אין בכלל מה לשים את שני השמות אללו באותה שורה כי בן גוריון עם כמה שחטא נשמתו הרבה יותר גדולה דבר שני עם כל הכבוד וכמה שיהיה קשה להודות בזה בן גוריון פעל רבות להקמת המדינה והוא חלק משמעותי בהתחלתה דגאולה הוא עשה הרבה מצוות ואנו צריכים לשפוטו לכף זכות כי בסה"כ הוא רצה את טובת היהודים אך דרכו הייתה קצת שגויה ובכל זאת עשה מצוות גדולות של יישוב הארץ מצוות דאוריתא והצלת ישראל מיד צר שאלו המצוות שאנו מחוייבים להם מכבישת הארץ!
  אתה נשמע כמו אליצפן.

  בן גוריון גרוע מהיטלר כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. בן גוריון לא עשה שום מצוות, אפילו לא בשוגג ולא בטעות ואפילו לא מתעסק. הוא לא יישב את הארץ, אלא סיפח מן המוכן את מה שעמלו ליישב יהודים צדיקים עוד מלפני שאבא של הרצל נולד. הוא היה אדם מתועב, חוטא ומחטיא. כל מה שעשה היה לשם מטרה זרה, ומשכך - חסר ערך לחלוטין.

  קח דוגמה. תגיד, הקרבת קרבן עולה זו מצווה? בטח! אז מה אם מישהו מקריב עולה, נניח, לעבודה זרה... זו מצווה??? זו העבירה הכי חמורה בתורה. האם גם פה תאמר המעשה טוב בעיקרו, הוא רק טועה קצת, לא עליכם...

  ההלכה אומרת במפורש שאסור לדון רשע לכף זכות. הוא לא "הציל" אף אחד, הוא שלח למוות אלפי אלפים ללא שום תועלת במלחמת השחרור. וזה חוץ מהשמד הסדרתי שהשליטו מנהיגי הציונות.
  זה כל כך ברור כי כל המטרה שלו הייתה להשיב יהודים לארץ הקודש ורק יהודים פעל רבות להשמדת איובנו מכיוון שתקפו אותנו אז ברור שהוא עשה זאת לשמה והיו כל כך הרבה אימרות אמוניות למשל שאלו אותו פעם האם ככה צריכה להראות המדינה הוא השיב להם: כל עוד המדינה לא תנוהל כמו נביאנו מהתנ"ך לא הגענו למה שצריך. חוץ מזה שוב היטלר היה גוי רשע ובן גוריון יהודי ואין מה להשוות בינהם ולעולם אתה לא יכול לדעת אם בן גוריון עשה תשובה בסוף ימיו, כמו למשל שדנו בגמרא האם למנשה שמילא את הארץ בעבודה זרה כמו שלעולם לא היה והקריב את בנו למולך, מגיע עולם הבא ואחד התנאים אמר שלא שהוא היה רשע ואין לו חלק, בלילה מנשה הגיע אליו בחלום ואמר לו: אם הייתה חי בתוקפתי הייתי מרים שמלתך ורץ לעבוד עבודה זרה ובסוף ממה שידוע מנשה אכן עשה תשובה! לעולם אל תשפוט יהודי אנחנו לא יודעים איזה נסיונות והתמודדויות היו לו וגם אם אני לא טועה אחד האחרונים אמר שאין בן אדם אחד בדורנו שברמה מספקת בשביל לשפוט בן אדם, יעקב אבינו רק לאחר כ40 שנה שפט את בנו ראובן על הזזת מיטת אימו! אז מי אנחנו שבכלל נחשוב על לשפוט אנשים??


+ תגובה לאשכול
 • חלון צ'אט
  משתמשים פעילים: 0
   
 • שים לב: N/A
  Loading...
 

הרשאות פרסום

 • באפשרותך לפרסם אשכולות חדשים
 • באפשרותך לפרסם תגובות
 • אין באפשרותך לצרף קבצים
 • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
 •