בס"דשנזכה כל עם ישראל לגאולה שלמה ברחמים במהרה בימינו