בס"דיהי רצון שכל מי שמחפש אחר הזיווג ההגון שלו יזכה לכך