ושבתי בשלום לבית אבי
ימי התשובה ממשמשים ובאים ומעוררים את העם היהודי בכלל ובני תורה בפרט לחפש דרכים איך להתקרב לצור יוצרם ולזכות לא רק לתשובה לעצמם אלא לזכות את כל כלל ישראל לתשובה שלמה ולבניין בית הבחירה.
וכל נתיבותיה שלום –
בהתבוננות את מה ניתן לעשות לקדם את עולם התורה אל השלום המושלם יש להבחין את מעלת תקופה זו.
לאחרונה שבעזרת ה' התמעטו נקודות חיכוך, יש להתחזק בבנייה חיובית – ורב שלום בונייך.
בין הדברים שבהם ניתן להתקדם, וחלקם כבר קיימים, הוא הלימוד בחברותא מתאימה גם אם הוא נמנה על תלמידי אחד מגדולי תורה אחרים, עשיית חסד בלי הבדלים (עזר מציון, יד שרה), ורבנים שבעזרת הקהילה מצליחים להשכין שלום בין כל חברי קהילתם ובין קהילה שניה, וגדולי תורה שבין בצורה לא רשמית ובמיוחד בצורה רשמית פועלים יחד לטובת כלל ישראל בעזרת הציבור וארגונים כפי שכבר קיים במקומות שונים.
ועושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.