מדוע נח שלח דוקא את העורב והיונה ולא את עוג?

הצג להדפסה