היום ב'הפלס' מכתב נוקב מבני משפחת מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א כנגד הנבלים הפוליטיים, אנשי הדמים והמרמה, שפרסמו בעיתוניהם המפלגתיים כי ההכשר שיש להם לחוק הזה המוביל בפועל לגיוס אלפי בנות ישראל שומרות תו"מ בניגוד למצפונן ורצונן, ולכפות עליהן גיוס באמצעות החוק והתקנות החדשות, הוא לא פחות ולא יותר מאשר הנחייתו והדרכתו של מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א.

והנה מתברר כי השקר המזעזע אין לו רגלים, כאשר בעת חקיקת חוק זה, היה מרן זיע"א על ערש דווי, ולא היו דברים מעולם, כאשר מרן הגרי"ש זיע"א הוא הגבר שלחם בכל עוז כנגד רוחות הפשרנות וההפקרות שנשבו מחצירות בני ברק ומנציגיהם הנאלחים במפלגה הסוררת הידועה לשמצה בשם 'דגל'

אותם בני בליעל שזממו לחוקק חוקים 'מתחת לרדאר' ולהונות את הציבור בחוקי אוון אלו, ולא עלתה בידם, נרתעים לפתע מהעובדה שהציבור החרדי בארץ ובתפוצות פקח את עיניו לפתע והבין שלא רק בגיוס יעדים של אלפי בנים הם מתפשרים, אלא גם בגיוס בנות רח"ל העזו נציגים סוררים אלו לשלוח את ידם, ולפגוע בהסדר שהיה נהוג עד כה לאחר שלחמו על כך בחירוף נפש גאוני קמאי, והנה עתה הם באים לתלות את סרחונם במרן הגרי"ש זיע"א, כשכבר אין להם אף 'גדול' שיקח את האחריות על עצמו, ונזקקים המה להכשרים למפרע בשמם של מצוקי ארץ שכבר אינם עמנו להכחישם ולחשוף את קלונם.

בושו והכלמו, אנשי דמים ומרמה!!!

היהדות החרדית תלחם מלחמת חורמה כנגד מזימותיהם השפלות של צוררים אלו מבית ומחוץ, ולה' הישועה