http://www.kikar.co.il/263665.html

מזה כמה שנים שאנו עדים למבוכה רבתי, כשעמך בית ישראל תמהים ואינם מאמינים
למראה עיניהם לנוכח ההתייחסות הקרירה ושוויון הנפש של מנהלי וראשי המוסדות
והיכלי התורה מול מסע השמד בסחר הנשמות תוך הקרבת אלפים ליעדי השמד של
מסלולי הגיוס, והזעקה נזעקת איך יתכן לספסר בנשמות משל היה מדובר בסחר מזרח
תיכוני בעגבניות ושאר ירקות, וכל רבבות בני התורה ההולכים לאורם של גדולי התורה
זיע"א ויבדלחט"א תמהים, וכי איך יתכן שדווקא ראשי המוסדות שאמורים לתת דוגמא
חינוכית לא יחושו ולא יכירו בחומר המצב הנורא? ואיך יתכן שמצפונם לא יעיק עליהם
בזמן שמתן הדיחוי לתלמידיהם מותנה בהתניה כפולה ומכופלת בהקרבת אלפי
נשמות לשמד?!

כמדומני, שמי שעד למה שנעשה בתחום הרישום והרשמים בישיבות, ובסחר מכר המביש
בנשמות צעירינו, במיתוגם בדרגות שונות במחירון, וכל המרבה לשלם וכל מי שמרפקים
בזרועותיו הריהו משובח, הרי שקושיא מעיקרא ליתא, וכשהישיבות מתנהלים בצורה לא
מוסרית כזאת, מה יעשה הבן ולא יחטא, ומה כבר ניתן לצפות ממנהלים וראשי המוסדות
בכל הנוגע לסחר מכר לשמד הגיוס.

אוי לדור שכך עלתה בימיו !!!

נ. ב. יצויין כי אין באשכול הנוכחי שום כוונה או שייכות פוליטית, ונא לא לערבב מין בשאינו מינו

מדובר בשערוריה נוראה שמתפתחת מידי שנה בשנה, והגיע הזמן לעשות בדק בית

ידוע לי היטב שכך היא בדיוק דעת תורתו של מרן ראש הישיבה הגר"ש שליט"א, אלא שבמצב
הנוכחי הדבר יצא מכלל שליטה, ולוואי שלכל הפחות בנושא זה יתאחדו כל הגורמים ויתעלו מעל
לכל חילוקי הדעות, כי מצב זה לא יכול להמשך, ובלתי ניתן להפקיד את עתיד הדורות והישיבות
בידים של מאפיות מאורגנות