+ תגובה לאשכול
תוצאות 1 עד 13 מ 13

אשכול: הרב הפלגאה ישתתף בכינוס לב לאחים לראשונה

 1. הרב הפלגאה ישתתף בכינוס לב לאחים לראשונה

  כזכור לכולם ה"פלגאה"הרב דוב לנדו צעק על מרן הרב שך שהוא "עושה מחלוקת "ועכשיו כשיש מחלוקת שלא היתה כמותה בהיסטוריה החרדית ורדיפות אכזריות ,הוא נהיה חלק מבעלי המחלוקת והרודפים הגדולים בהיסטוריה ומגבה את הרדיפות והמחלוקות
  מצורף לכם המכתב שלו בשנת תשמ"ט שם הוא חסיד עדין וצדיק רודף שלום...
  לקרוא ולא להאמין מה גדול כוחה של נגיעות ואינטרסים קטנים


  בס"ד כ' כסלו תשמ"ט
  למעכ"ת מכובדי הגאון ר' שמואל דויטש שליט"א.
  שוכט"ס.
  אני מצטער כי עלי להסב עגמ"נ לכבודו בדברי הבאים. אך כמדו' שבנידון זה חל הכלל הנודע "ההכרח לא יגונה", ובמלוא מובנו, ואקוה כי כב' יבין לרוחי וידונני לכ"ז.
  ותוכן הדברים ושרשם הוא הבחירות המעותדות לבוא לעירי' פה בעירנו ב"ב. והנה בשוחחנו בירושלים נגעה השיחה גם בנושא זה ועל דא בלבד קאתינא השתא.
  ידע כב' כי אם יוחלט כעת עוד פעם לצאת כאן בעירנו לרשימה נפרדת לעירי' אז המצב יהא כזה, ח"ו, שמערכת הבחירות האחרונה לכנסת שהיתה כאן תהא כשחוק לגבי מה שצפוי - בל אפתח פי לשטן - במערכת הבחירות המעותדת הזו.


  ואומר עוד גלויות, ובאופן כללי ונחרץ. אינני מבין בכלל את כל הגישה הזו הגורסת כי על עולם התורה להיות תקיף וחזק ולוחם, היודע להגן על זכויותיו בתוקף, ויודע להשיב מלחמה השערה, ואוי לו למי שבא להצר צעדיו ולמנוע דבר - המגיע לו - בעדו.

  לא! לא זו צורתו הראוי' והנכונה של עולם התורה. הוא אף פעם לא הי' כך בעבר, ואין זו הצורה שיש ל"הלבישו" בהווה ולהבא!

  עולם התורה לפי מיטב הכרתי, והכרת אחי ורעי, חייב להיות רוחני, נעלה ועדין, צנוע ומצטנע, ולא המוני ותוקפני, מופיע ומתבלט, לוחם ואלים! לא!

  וכל זה אף במחיר הפסדים, ויהיו אפילו מאת מונים יותר מההפסדים הצפוים לנו אם לא נהא תקיפים תוקפניים ואלימים כיריבינו ומתנגדינו.

  אנחנו לא נלך להתאבד – מבחינת כל המהות הרוחנית העצמית שלנו - כדי להשיג עוד ועוד הישגים פה ושם, לתקן עוולות הנגרמות לנו, ולקבל את כל מה שמגיע באמת לנו, וכל זה במחיר התאבדות רוחנית ומהותית. לא נעשה זאת גם למען הוריד את הרב החבד"י וראש העיר הגוראי מכסאותיהם, או אפילו כדי לחזק את "שארית ישראל". כן, אפילו לשם כך לא כדאי להתאבד!

  מה באמת סבורים: האם אכן, באמת, כדאי לשם כך, לשם כל זאת, להשחית את הנשמות, ולהורידינו, אותנו ואת בנינו ובנותינו, לדיוטות תחתונות כ"כ מבחינת ערכיות מוסרית ונפשית, להסתאבות חברתית ופרטית מבחינת התנהגות יהודית ותורתית.

  והעיקר – הוא רק "לנצח"! רק זה העיקר, והשאר הוא חסר משמעות לגביו לגמרי, האכן כן הוא?!

  האם באמת כדאי לשם כך להכניס את כולנו לקלחת גיהינומית זו של מלחמות ומריבות נוראות, ושל חרב איש ברעהו?!

  האם בזה נחנך את ילדינו, ונשחית את כל עולמינו עולם התורה, על שנאה ואויבות על אלימות ותוקפנות, על אנחנו עוד "נראה להם" לכל מי שמפריע לנו, או אף, אינו צועד עמנו בדרך מלחמתינו?

  הזאת תהא צורתו הרוחנית של עולם התורה בדור הבא, ובמקום ציבור תורני נעלה ומרומם, ניהפך לציבור אלים וחשוף זרוע מלחמה – כדי לטרוף זרוע אף קדקוד של כל מי שמצר צעדינו או שאינו נושא חן בעינינו?

  ומה אאריך עוד בדברים והרי הכל כ"כ גלוי פשוט ומובן. ואין צריך לפנים אך צריך לבפנים. למעשים ופעולות, ובמרץ ותושי'. אחת היא המוטלת עלינו בשטח זה כיום. לפעול בהחלטיות, בחכמה ובתבונה, ובכל האמצעים הנאותים והראויים, למען הקמת רשימה משותפת אחת של כל החרדים פה ב"ב לבחירות לעירי', מתנגדים וחסידים, ליטאים וגוראים, ויז'ניצאים וכו', ויהא אפילו דבר זה כרוך בויתורים בלתי נעימים, ואף מכאיבים, כהנה וכהנה, הכל כדאי, ובלבד כדי להגיע למטרה הכרחית זו שהיא ממש בציפור נפשינו, נפש עולם התורה פה ב"ב.
  אינני יודע מה ליעץ לכבודו בזה אך בודאי הוא יודע היטב את המצב מבפנים ומבחוץ, ועכ"פ יותר טוב ממני, ואת אשר ניתן לעשות למען המטרה החיונית הנ"ל, למען הקמת רשימה מאוחדת, וכאמור, אשר בזה תלוי' כל הצלתינו מרדת לשחת המחלוקת והמלחמה וכל הכרוך בהם.
  ואוסיף עוד:
  חש אני ומרגיש כנחוש בהחלטתי שהחלטתי, בל"נ, שאם בכ"ז תתקבל ההחלטה האומללה לצאת ברשימה נפרדת, לפעול בענין מבחינתי, וככל רק אשר יהא בידי, ועם חברים לדעה [אשר ברור לי כי רבים רבים המה, ואף אותם שעדיין לעת עתה אינם מוכנים להביע דעתם בפומבי ובברירות], והדברים כמובן ייאמרו ויעשו באופני הסברה ונימוק שיכליים ורגשיים, מאוזנים ונאותים, מהוגנים והגיוניים, ייאמרו ויושמעו בע"פ ובכתב, ביחיד וברבים, כמתאים וכנדרש.

  ובודאי – אחשוב עוד – כי אזי, מצב מחודש זה, שמתוך עולם התורה, מאיזה מקום שהוא – יהא אשר יהא – ואולי מכמה מקומות, תצא קריאה המנוגדת והמתנגדת – בטיעון הגיוני ורגשי – לדרך הנקוטה כעת הסבורה שרק כך, שרק על המלחמה ואי הויתור מושתת עולמינו, מצב קיומן של דעות מוגדר וקיים זה, שלא ירתע מכל מהביע את דעתו בכל הנ"ל [אם למרות הכל תתקבל ההחלטה הבלתי מתפשרת בשום אופן על קיום רשימה נפרדת לבחירות לעירי' פה] בבהירות ובהחלטיות לא יסב כ"כ נחת – ואולי גרוע מזה – לכל הסבורים כי אין דעת ופה וכתב לאותם בעולם התורה המשוכנעים בכל ליבם ועומק הכרתם, כי הדרך הנקוטה בזה אינה הדרך הנכונה. לא. לא ולא!
  יש עוד להאריך בכ"ז, אך לא זה המקום. אולם סבורני ומשוכנע אני כי עיקרי הדברים ברורים ומחוורים למעכ"ת, ואין צורך לפרט למבינים.
  ווסיף בזה עוד ב' דברים:
  א. מכתב זה נכתב בלא שנתיעצתי מקודם אודות כתיבתו עם זולתי, אלא כולו מיזמתי ומחשבתי בלבד.
  ב. לא איכפת לי, ואדרבה אשמח (עד כמה שניתן לשמוח בהקשר דברים עגום ומדכא זה) אם יראנו מר למכתבי לכל אשר יחשוב לנחוץ להראותו. ואקוה שישא עמו רק תוצאות חיים ופרי אמת, ואך טוב וחסד, שלום ושלות השקט יבואו לכולנו בעקבותיו ובעקבות כל פעלי העושים והמעשים למען השלום. אכי"ר.
  בברכה דוש"ת דוב לנדו


  אקוה כי בעקבות הדברים הנ"ל לא יטענו נגדם טענות ידועות ברוח המוסכמות והמפורסמות. כגון: כבר הורה זקן. או, למשל: כך דעת תורה. או, אסור להתנגד אפי' בכי הוא זה לדעת גדולי הדור. או כל מיני חידושי הלכות שנתחדשו לאחרונה, וגם לא לאחרונה, בסוגית ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין וכיוצ"ב.

  ואם בכ"ז יטענוך, אומר רק זאת בלבד: כל אותם דברים טובים ונחמדים מוכרים לנו היטב ומאז ומתמיד. במחילה, לא היום נולדנו, ואיננו נערים וקטנים, לא מבחינת הגיל ולא מבחינת הכרתינו את הנושאים הללו לא מהיום ולא מאתמול. ובודאי ובודאי שלא עתה יאלפונו דעת ובינה בהם [וכבוד המאלפים במקומם מונח] במה שבוננו אותנו היטב היטב רבותינו הקדושים מצוקי ארץ אשר את מימיהם הנאמנים שתינו בצמאון, וממקור תורתם הנשגבה ותבונתם העמוקה והגות ליבם הטהור זכינו לשאוב כל חד לפום שיעורא דילי'. ודמותם הקדושה ואמרותיהם הנשגבות וקדושת הנהגתם הנפלאה, עוד גם כעת וכיום עומדים וניצבים כחיים לנגד עינינו,מלהיבים את רוחינו, תוססים ושוקקים בקרבינו, ומנווטים את דרך חיינו בתורה, באמונה, בקיום מצות, ובהשקפה תורנית בריאה ומלאה בהירה ויסודית. יבינו זאת כל אלה שלא זכו לכל זאת!

 2. #2
  מחאה אורח
  גם אם אינך מסכים לחלוטין עם מעשי הגר"ד לנדו
  בכל אופן חלילה לדבר בשפה מזלזלת בתלמיד חכם. וא5ני כותב בעדינות...

 3. בעיני כל בר דעת תלמיד חכם הוא אדם שחוץ לימוד התורה יש לו מצפון, הגינות, יושר, אפילו לא "מידות טובות", לא צריך להגיע לשם, רק טיפת הגינות, ואם אין לו את זה, אז אין לו את זה.

 4. רק לראות אותו מצטופף בטקסי קופת העיר עם מרן הגר"ש גלאי ומרן הגר"י זילברשטיין.
  מי היה מאמין!

 5. #5
  סלבודקאי אורח

  הרב דב לנדו הוא גריינמני

  מה שגרם לרב דב לנדו להתנגד לרב שך הוא השתייכותו לפלג הגריינמנים. איש עם נגיעות ואינטרסנט, המחלוקת לא מעניינת אותו.

 6. ציטוט 'גודל' אמר: צפיה בהודעה
  רק לראות אותו מצטופף בטקסי קופת העיר עם מרן הגר"ש גלאי ומרן הגר"י זילברשטיין.
  מי היה מאמין!
  אתה שואל מי היה מאמין אני יגיד לך מי, מי שכבר בתשמ,ט כשכולם חשבו שהוא צדיק ישר ועדין נורא היה כבר מי שזיהה את האינטרסים הקטנים של האיש וכמה הוא ...וכתב לו מכתב ...

 7. #7
  צחי אורח
  ציטוט כד_רגיז אמר: צפיה בהודעה
  ציטוט 'גודל' אמר: צפיה בהודעה
  רק לראות אותו מצטופף בטקסי קופת העיר עם מרן הגר"ש גלאי ומרן הגר"י זילברשטיין.
  מי היה מאמין!
  אתה שואל מי היה מאמין אני יגיד לך מי, מי שכבר בתשמ,ט כשכולם חשבו שהוא צדיק ישר ועדין נורא היה כבר מי שזיהה את האינטרסים הקטנים של האיש וכמה הוא ...וכתב לו מכתב ...
  למה אתה חושב שבתשמ"ט הוא לא צדק

 8. #8
  משה1 אורח
  אל נא כתוב כך
  נראה שאנו בקריסה
  נא לכתוב עדין

 9. #9
  נחמן המגמגם אורח

  כל מילה בסלע.

  הלוואי שכותב השורות יפנים משהו מ רב לנדו
  לא שוה להקריב שעות לימוד .מחלוקת ושנאת חינם , ביזוי רבנים הפסדים כלכליים לאנשי עסקים בשביל מריבות של מה בכך .מרי ות מטופשות על כסף וכבוד .

  אז מה אם יש מובטל בשם נץי גרוסמן ? שילך ללשכת הץעסוקה ! הוא ממש לא מחויב לשגע את כל חברות פרסום, בשביל להכריח אותם לפרנס אותו .
  לא צריך לחסום את כל הארץ , בשביל לתת צומי, לחרדי במדים ש החליט להתנקם בצהל * )ישויהו בראדווין שמו )
  במקום שהבחורים ילמדו בישיבות ,או למצער יעסקן לפרנסתם ,ובמקרי קיצון ישרתו את ה מדינה שלהם. הם עסוקים ועשוקים באידאולוגיה אנרכריסטית מהסוג של ספר שופטים בגבעת בנימין ] בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה [אידאולוגיה שמעבירה אותם אל עבר פי פחת .

  הוא נוקם בצהל בגלל ש :
  בצהל הוא קיבל מנות גלאט בדץ ולא שארית ...
  אז שארית היה הכשר של מחבלים
  ולכן לא עבר את בדיקות הבטיחות ...

 10. ומה לא עושים בשביל תמונה עם ראש ישיבת "נפתלי מקלב"
  שם: 1h8tdrbd__w470h313q95.jpg
צפיות: 240
גודל: 54.4 קילובייט

 11. #11
  מרן הגרד"ל אורח
  כאת רואים כמה הגאון רבי דב שליט"א צדק.

 12. האמת היא, שרציתי מאוד לנהוג כפי שנהגו קודמי לאשכול ולשלוף מהבוידם תגובה מוכנה (גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל), סוג של כדור למצבי לחץ וסטרסים קשים. ובעיקר משהו שאינו קשור כלל למה שנאמר בתחילת האשכול.
  אז מה הן האפשרויות שעמדו בפני? אני אתן רמז: (נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות) ובכל זאת בחרתי לוותר. הוויתור במקרה הזה לא נבע מעודף מידות טובות, אלא מיאוש. שכן המכתב עצמו מרשים מאוד עד כדי מרגש וההמשך של המכתב הזה שמסתייג מכוחנות תורנית מכל סוג שהוא, גם אם היא מוצדקת בעיני הכוחן התורן (תרתי משמע), היה אמור להיות איזושהי הסתייגות כלשהי מהדרך הזוועתית ששולטת כרגע במחוזותינו ולא ריקוד גופות מאוס וריצת אמוק למזרח בארמונות חן באירוע של ארגון פוליטי.

 13. #13
  אי"שניק אורח
  ציטוט מחוץ לקופסא אמר: צפיה בהודעה
  האמת היא, שרציתי מאוד לנהוג כפי שנהגו קודמי לאשכול ולשלוף מהבוידם תגובה מוכנה (גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל גדולי ישראל), סוג של כדור למצבי לחץ וסטרסים קשים. ובעיקר משהו שאינו קשור כלל למה שנאמר בתחילת האשכול.
  אז מה הן האפשרויות שעמדו בפני? אני אתן רמז: (נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות נגיעות) ובכל זאת בחרתי לוותר. הוויתור במקרה הזה לא נבע מעודף מידות טובות, אלא מיאוש. שכן המכתב עצמו מרשים מאוד עד כדי מרגש וההמשך של המכתב הזה שמסתייג מכוחנות תורנית מכל סוג שהוא, גם אם היא מוצדקת בעיני הכוחן התורן (תרתי משמע), היה אמור להיות איזושהי הסתייגות כלשהי מהדרך הזוועתית ששולטת כרגע במחוזותינו ולא ריקוד גופות מאוס וריצת אמוק למזרח בארמונות חן באירוע של ארגון פוליטי.
  מרן זללה"ה כותב "חובת התלמיד להאמין כי אין נגיעה בעולם בעלת כח להטות לב חכם לעות משפט" ותו לא מידי.


+ תגובה לאשכול
 • חלון צ'אט
  משתמשים פעילים: 0
   
 • שים לב: N/A
  Loading...
 

הרשאות פרסום

 • באפשרותך לפרסם אשכולות חדשים
 • באפשרותך לפרסם תגובות
 • אין באפשרותך לצרף קבצים
 • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
 •