בס"ד

בשורות טובות, כעת כל מי שרוצה יכול להאזין לרדיו "קול ברמה" ולהתחבר למנייני התפילה שהם מקיימים בשידור חי.

עד עתה רק בבני ברק נאסרו התפילות אפילו בשטחים פתוחים ומעתה האיסור יחול על כל ישראל כדי למנוע את התפשטות נגיף הקורונה ולמגרו מהר ככל שניתן, ולכן מדובר בברכה ענקית ובפתרון הטוב ביותר שידוע לי עד כה כדי להתפלל במנין בצורה המהודרת ביותר ע"פ כל הדעות לאור מצב החירום המיוחד.

ובכך בנוסף לתפילה במנין זוכים לקיים מצוות נדירות כמו: "ואהבת לרעך כמוך", "ועשית ככל אשר יורוך", "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", "וחי בהם" ולא שימות בהם, וכפי שפסקו הגר"ח קנייבסקי והגר"ד יוסף, כל המתפלל במנין אפילו בשטח פתוח יש לו דין רודף ומצוה לדווח עליו לרשויות האכיפה. וה"ה כלפי אדם שמפר את הבידוד שהוא מחויב להיות בו, שאין מצוה באה בעבירה.

אם פיקוח נפש דוחה שבת שהיא מדאוריתא כל שכן שדוחה תפילה שהיא מדרבנן, וקל וחומר אם אפשר להתפלל כעת ברוב עם הדרת מלך בחסדי ד' עלינו מבלי לסכן לא את החיים וגם לא את הבריאות של אזרחים רבים ולגרום להתפשטות הנגיף.

בימים כתיקונם הצדיק הוא זה שמגיע בין הראשונים למנין וכעת הצדיק הוא דוקא זה שנשמע לפסיקה החד משמעית של גדולי ישראל ונשאר בביתו.

אנחנו לא רובוטים שאינם יכולים לשנות את ההרגלים שלהם בהתאם למצבים מיוחדים שמחייבים אותנו להתאים את עצמנו אליהם. זהו צו השעה, וזה הוא רצון ד' מאיתנו כעת. הפה שהתיר הוא הפה שאסר, וכשם שהחכמים פסקו לנו להתפלל במנין כעת הם פוסקים לנו להתפלל בבית.

וכשהאדם ירגיש צער על כך שהורחק בעל כרחו מבית מקדש מעט הוא יגלה בדעתו עד כמה הוא מחובר ואוהב את בוראו, ויזכר בצער העצום שיש לאבינו מלכנו על כך שאינו משרה את שכינתו בבית המקדש קרוב לאלפים שנה, ואז גם התפילות שלו על כך יתעצמו ויקרבו אותנו ליום המיוחל, כדכתיב: "בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו. והראנו בבנינו ושמחנו בתיקונו והשב שכינתך לתוכו. והשב כהנים לעבודתם ולויים לדוכנם, לשירם ולזמרם. והשב ישראל לנויהם".

בואו נירתם כולנו למשימה ונתפלל ביחד בתפילה מעומקא דליבא שתעלה למרומים ותבקע רקיעים שנזכה לחזרתם בתשובה שלמה של כל ישראל, לגאולה שלמה, לביאת המשיח, לבנין ביהמ"ק השלישי ולתיקון עולם במלכות שדי. אנו מחויבים לגלות משמעת ואחריות, וכשם ש-ד' עזר לנו לעבור ולשרוד אינספור סכנות ואויבים הוא יתברך יעזור לנו לעבור גם את סכנת הקורונה בשלום עד שלא ישאר ממנה זכר בעה"י.

חשוב לדעת שלמלאך המוות יש אישור לקחת אדם טרם זמנו במידה והוא מכניס את עצמו למצב של סכנה וגם אם ניצל גורעין לו מזכויותיו, ולכן זה לא הזמן לצאת מהבית לדברים שהם לא הכרחיים ביותר בזמן שהוא מרקד ברחובות. חמירא סכנתא מאיסורא.

אדם שבאמת אוהב את ד' לא יסכן את לימוד התורה וקיום המצוות שלו כדי להתפלל בצורה אסורה, כדאיתא במשנה: "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה"ז מכל חיי העוה"ב" (אבות ד, יז), שרק כאן האדם יכול להעצים את מדרגתו הרוחנית, להתקרב לבורא עולם ולבנות את הבנין הנצחי שלו בעוה"ב, שהרי אדם בריא יכול לקיים יותר מצוות עם יותר שמחה וזריזות, ולכן גם כאן כמו בכל דבר אחר בעבודת ד' צריך להיזהר שלא לתפוס את הטפל ולאבד את העיקר.

יהי רצון ש-ד' יתברך ישמור על כל עמו ישראל, ירפא את כל החולים ויעזור לכולנו לחגוג את חג הפסח בצורה השמחה והכשרה ביותר.

זמני התפילות: שחרית 07:30 | מנחה 14:15 | ערבית 20:45
תדרים: 92.1 | 104.3 | 105.7 | 107.6
פרטים נוספים בקישור: https://bit.ly/39rDRCj