בס"ד

הלכות בין המצרים - ט באב שחל בשבת ונדחה למחר

[א] אף אם ט באב חל בשבת ונדחה ליום א' לא מחסרים דבר ומעלים על השולחן אפילו כסעודת שלמה בשעת מלכותו, והמ"א כתב שמי שנמנע מאכילת בשר ושתיית יין בשבת זו "עבירה היא בידו".

[ב] מי שנהג שלא לאכול בשר בשבת חזון שלפני ט באב וכעת מבין שמקור מנהגו בטעות אינו צריך התרה על מנהגו.

[ג] יש לשים לב לסיים את הסעודה השלישית כמה דקות לפני זמן שקיעת החמה, ולכן כשיש מנין בו מתפללים מנחה של שבת קודש בסמיכות לשקיעה באופן שלא משאיר מספיק זמן לסעודה שלישית, יקדימו להתפלל באופן חד פעמי ויודיעו על כך לציבור המתפללים.

[ד] בשנה בה ט באב חל בשבת והצום נדחה ל-י באב הספרדים והאשכנזים ממשיכים להימנע מלאכול בשר ולשתות יין גם בליל יא' באב עד הבוקר ורק אז יהיה מותר לחזור ולאכול בשר ולשתות יין.

[ה] בשבת חזון וכל שכן בשאר השבתות במהלך בין המצרים לא מורידים את מפלס השמחה בזמן התפילה ומתפללים בניגון וברגש בכל שלבי התפילה לא פחות מכל שאר השבתות אף בחלקים בהם הקהל מזמר יחד ועונה לש"צ. והנוהגים להתפלל בקול קינה ובכיה ולו בקטעים מסוימים כמו בזמן ההפטרה עבירה היא בידם שמבטלים מצות עונג שבת ופוגעים בכבודה, וצריכים לעקור מנהג זה.

[ו] אמנם מומלץ לשתות הרבה מים ולאכול ענבים, אבטיח ומלון לקראת הצום אך כשהצום מתחיל במוצש"ק אסור לומר שזה למען הצום משום איסור הכנה מקודש לחול, בדומה לאיסור לומר שהולך לישון בשבת כדי להיות ערני בתיקון ליל שבועות שחל במוצ"ש, אלא יכוון שזה לצורך עונג שבת.

[ז] התשמיש מותר בליל שבת חזון שחל ב-ט באב לבני ספרד שפוסקים ע"פ הש"ע לא רק בליל הטבילה אלא גם לשם מצות עונה, ולאשכנזים מותר התשמיש בלילה זה רק במידה וזהו ליל הטבילה, מאחר ולדעת הרמ"א דברים שבצנעא אסורים ביום זה והמ"ב מבאר שהרמ"א לא התכוון לאסור את התשמיש בליל הטבילה אלא רק בכל שאר העונות.

[ח] בכל שבת רגילה מותר להמשיך לאכול סעודה שלישית גם לאחר השקיעה כל עוד התחיל בזמן ולכן יתכנן בתבונה את הזמן כדי שיוכל להספיק לאכול סעודה שלישית ולשתות בצורה מכובדת לא פחות מכל שבת רגילה כדי לענג את השבת מתוך התיחסות מתאימה לצום שעומד להתחיל בשקיעה מבלי לומר שאכילתו המוגברת היא לשם כך אלא יכוון לאכול כדי לענג את השבת, לומר דברי תורה, לשיר שירי קודש ולברך ברכת המזון. ומותר לאכול ולשתות גם לאחר ברכת המזון שבירך על סעודה שלישית בכל שבת עד השקיעה וגם לאחר סעודה מפסקת בערב ט באב שחל בחול עד כחמש דקות לפני השקיעה, כל עוד לא אמר שהוא מקבל עליו את הצום, ואם קיבל את הצום בדיבור יכול להתיר את נדרו בפני שלושה שטרם קיבלו עליהם את הצום.

[ט] לאחר צאת השבת, שבמוצאיה מתחיל צום ט באב בין שחל בזמנו ובין דחוי, לא עושים הבדלה ולא מברכים על הבשמים אלא מברכים רק על הנר והגברים יוצאים ידי חובתם בביהכ"נ ע"י הש"צ שמברך "בורא מאורי האש" ברוב עם הדרת מלך בין תפילת ערבית של מוצ"ש לקינות, והנשים אומרות "ברוך המבדיל בין קודש לחול", מדליקות נר ומברכות לעצמן ולשאר בני הבית "בורא מאורי האש" בשם ומלכות. ואם יודע שאשתו לא תברך בעצמה יכוון שלא לצאת לידי חובה בביהכ"נ ולאחר הקינות יחזור לביתו, יברך "בורא מאורי האש" ויכוון להוציא לידי חובה גם את אשתו. למחרת במוצאי הצום בליל יא באב מברכים שתי ברכות: "בורא פרי הגפן" על יין תירוש, אע"פ שגם לספרדים וגם לאשכנזים אסור לשתות יין במוצאי הצום בין אם חל בזמנו ובין אם הוא דחוי. ו"המבדיל בין קודש לחול" וכל זאת לא מדין ט באב אלא מצד החיוב לעשות הבדלה לאחר צאת השבת לפני שאוכלים ושותים ועושים מלאכה, אך לא מברכים על הנר והבשמים.

[י] לא יחליף את בגדי השבת ונעלי העור שלו בשעת השקיעה אלא לפחות זמן מועט לאחר צאת הכוכבים כדי להוסיף מהחול על הקודש, ולאחר שיאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" יחליף את בגדי השבת ונעלי העור שלו לבגדים שאינם חדשים ואינם מכובסים ונלבשו במשך כחצי שעה לפחות מבעוד יום ולנעלי גומי, בד או עץ. ומתוך כך גבאי ביהכ"נ צריכים להתחשב בקהל המתפללים שצריכים להתארגן בהתאם לפני תפילת ערבית.

[יא] מותר לשתות במהלך השבת את בקבוקוני הצומקל שמכילים סירופ על בסיס תמציות צמחים שעוזרים לעבור את הצום ביתר קלות, ואין כאן בעיה של נטילת תרופות בשבת, שהרי הרב עובדיה פסק להקל מעיקר הדין ליטול בשבת ויטמינים שאינם תרופות ומיועדים אף לאנשים בריאים כדי שיתחזקו, או של הכנה מקודש לחול, שהרי מותר לאכול יותר בשבת זו כמו שמותר לישון בשבת שלפני שבועות כדי להתכונן לתיקון הלילי כל עוד לא אומר שעושה זאת לצורך מחר.

[יב] אין דין של סעודה מפסקת כש-ט באב חל ביום א' או בשבת ונדחה למחרת, ואפשר לאכול כל מה שרוצים במהלך שבת זו מחד ומאידך לא עושים סעודה רביעית לאחר צאת השבת.

[יג] לא יוציאו את הסידורים של ט באב במהלך השבת אלא רק לאחר צאת הכוכבים ולאחר שאמרו: "ברוך המבדיל בין קודש לחול", היות ואסור להכין מקודש לחול.
[הועלתה דרשה חדשה ואפשר למצוא אותה ברשת בשם: הלכות בין המצרים ד מתובלים בדברי מוסר, אגדה וחידושי תורה]
___________________________________________