http://www.kikar.co.il/abroad/273560.html

ראשי המדינה ושותפיה חובשי השחורות אינם יודעים איך לעכל את הכבוד מלכים לו
זוכים גבורי החיל בני העליה שבמסירות נפשם ובעוז רוחם עוצרים את עגלת השמד
ואת תכניותיהם וחוקיהם חוקי השמד.

ומה נותר למדינה אומללה זו? לרדוף כמו מדינה טוטליטארית את נהגי הלימוזינות

פני הדמוקרטיה הישראלית...