לא יאומן כי יסופר...

גדול הלוחמים כנגד הציונות מרן רשכבה"ג בעל האבי עזרי זיע"א
מגוייס כעת ללא בושה למכונת התעמולה הציונית של מפלגת דגל,
כשהאתר 'בחדרי' מקדיש כותרת ראשית לתעמולת הכזב.

כך מחללים נציגי הדגל את זכרו הטהור של מרן זיע"א, כדי להמשיך
במכירת החיסול של כל ערכי התורה והמסורה תמורת נזיד עדשים,
ולשלב בכל מחיר את היהדות החרדית בתרבות הציונית הכפרנית
והקלוקלת.


http://www.bhol.co.il/132402/%D7%90%...%95%D7%AA.html


נ. ב. יצויין כי כאשר הגיעו בשעתו קבוצת קנאים מבני הישוב הישן למחות מול ביתו בפוניבז'
כנגד הדגל הציוני, היו אי אלו בחורים שרצו לגרשם בכוח הזרוע מפני חשש ביזוי כבוד התורה,
והזהירם מרן זיע"א שלא לעשות להם מאומה, כי לאמיתו של דבר הצדק אתם.